icon_cart

0

koszyk

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest
Karusek.com.pl Sp. z o.o. Sp. k. , Nad Sudołem 6A, 31-228 Kraków zwany dalej Karusek.com.pl.

II. Karusek.com.pl będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy zawieranych przez witrynę www.karuek.com.pl, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.

Jednocześnie informujemy iż na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie. Robimy to w celu zapewnienia jak najlepszego poziomu obsługi klienta – a także w celu analizowania ruchu na stronie, oraz personalizowania treści reklam. Informację o Twoim zachowaniu są przekazywane do naszych partnerów reklamowych i analitycznych.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie moim pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu wykonana umowy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych ;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie umowy.

VIII. Informuję, że podejmuję decyzję w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane są profilowane.

IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.